663 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

663 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline

0944 58 1111

Previous
Next

Hào Quang Tỏa Sáng Với 12 Lời Nguyện Của Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát vốn là một vị Cổ Phật, danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, đã chứng đắc thần thông quảng đại từ vô hồi vô tận các kiếp trước. Người vì nguyện từ bi hóa thân thành Bồ Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ tầm thanh, làm cho một đời người biết đến chánh pháp được an vui, hạnh phúc. Quan Thế Âm Bồ Tát đã phát 12 lời nguyện, trong đó mỗi nguyện đều chứa vô lượng công đức tỏa hào quang sáng chói chiếu khắp 10 phương đất trời của thế gian. Hôm nay trong bài viết này hãy cùng Đồ Đồng Dung Quang Hà tìm hiểu và giải mã 12 lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát nhé!

Quan Thế Âm Bồ Tát là ai theo kinh điển nhà Phật? 

Quan Thế Âm Bồ Tát theo tiếng Phạn Avalokitesvara được hiểu là Người nghe tiếng kêu thầm kín, thiết tha từ tâm khảm chúng sinh trong khắp thế gian này mà đến cứu khổ, cứu nạn. Đem sự an lạc, từ bi, tâm vô lượng không phân biệt đến với mọi loài, hay nói cách khác chính là dùng tình yêu thương trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của mẹ hiền ở trên thế gian đối với những đứa con cưng, nên Người còn gọi là Từ mẫu Quán Thế Âm.

12 lời nguyện Quan Thế Âm Bồ tát

Mẹ Quan Âm 

>> Xem thêm: 36+ mẫu tượng đồng đẹp chất lượng được ưa chuộng nhất hiện nay

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi nói về kinh Bi Hoa đã dạy rằng: Về thời quá khứ từ rất lâu về trước, Đức Phật Quan Thế Âm vốn là thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Thời bấy giờ, có vị Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai – hiểu được tường tận đạo lý vô thượng, vô ngã đã giúp Vua Vô Tránh Niệm và Thái tử phát tâm Bồ đề rộng lớn, nguyện tu các hạnh Bồ tát, mong thành Phật quả để phổ độ chúng sinh trong nhân gian. 

Ban đầu nhà Vua và Thái tử là những người thí chủ chân thành cúng dường các thứ y phục, thuốc men, vật thực và mùng mền,… lên Đức Phật Bảo Tạng Như Lai và chúng tăng trong suốt 3 tháng trời. Nhờ một lòng nhất niệm tinh chuyên, tinh tấn không ngừng, vua Vô Tránh Niệm đã chứng thánh quả Phật và phát ra 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tế độ chúng sanh trên khắp thế gian, Ngài liền thành Phật hiệu là A Di Đà và là chủ cõi Tây Phương Cực lạc. Thái tử công hạnh cũng tròn đầy viên mãn phát 12 lời nguyện sau đó Người về cõi Cực Lạc thành bậc đại Bồ Tát lấy hiệu là Quan Thế Âm và cùng với Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực lạc.

12 lời nguyện Quan Thế Âm Bồ tát

12 lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát

>> Xem thêm:【Giải Đáp】Thỉnh Mẹ Quan Âm Ngày Nào Tốt Nhất Trong Năm?

Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu tượng, tượng trưng cho sự yêu thương, cho sự đại từ, đại bi. Ở nơi đâu có khổ đau, có khó khăn thì Ngài sẽ luôn xuất hiện ở đó, giúp đỡ mọi người vượt qua gian nghịch cảnh tìm đến bến đò hạnh phúc, an lạc. Do đó trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc và Việt Nam, hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát thường hiện thân dưới hình dáng của một người phụ nữ, và được ví như người mẹ hiền luôn luôn lo lắng, yêu thương và giúp đỡ con cái của mình.

Ngày nay tại Việt Nam nhiều người phát tâm thỉnh tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát về thờ tại gia nhằm hy vọng được Người phù hộ độ cho gia đình luôn được bình an, may mắn. 

12 lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát

1. Nam Mô hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, Quan Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện. (Lạy) Được xưng tặng là hiểu biết đầy đủ thong dong hoàn toàn, Người đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.

Lời Nguyện Thứ Nhất: Khi thành Bồ Tát 

Danh hiệu tôi là Tự Tại Quán Âm

Mười hai lời nguyện cao thâm 

Nghe Tiếng Cứu Khổ Quán Âm thề nguyền.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

2. Nam mô vô quái ngại, Quan Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy) Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Người nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải)để cứu độ chúng sanh.

Lời Nguyện Thứ Hai: Không nài gian khổ

Quyết một lòng cứu độ chúng sanh

Luôn luôn thị hiện biển đông

Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

12 lời nguyện Quan Thế Âm Bồ tát

12 lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát

>> Xem thêm: Hình Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Cưỡi Rồng Có Ý Nghĩa Gì?

3. Nam mô trú Ta Bà U Minh giới Quan Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ Nguyện. (Lạy) Luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài

Lời Nguyện Thứ Ba: Ta Bà ứng hiện 

Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau 

Oan oan tương báo hại nhau 

Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

4. Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. (Lạy) Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.

Lời Nguyện Thứ Tư: Hay trừ yêu quái

Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê 

Độ cho chúng hết u mê 

Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

5. Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam lồ sái tâm nguyện. (Lạy) Ngài nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.

Lời Nguyện Thứ Năm: Tay cầm Dương Liễu 

Nước cam lồ rưới mát nhân thiên 

Chúng sanh điên đảo, đảo điên 

An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

12 lời nguyện Quan Thế Âm Bồ tát

12 lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát

>> Xem thêm: Công Đức Cúng Dường Tượng Phật – Tích Phước Báu Vô Lượng

6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Lạy) Thương xót người đói và sẵn lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.

Lời Nguyện Thứ Sáu: Thường hành bình đẳng 

Lòng từ bi thương xót chúng sanh 

Hỷ xả tất cả lỗi lầm 

Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. (Lạy) Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.

Lời Nguyện Thứ Bảy: Dứt ba đường dữ 

Chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh

Cọp beo thú dữ vây quanh

Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàn

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

8. Nam mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (Lạy) Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi

Lời Nguyện Thứ Tám: Giải thoát còng la 

Nếu tội nhân sắp bị khảo tra 

Thành tâm lễ bái thiết tha 

Quán Âm phò hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

9. Nam mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Lạy) Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.

Lời Nguyện Thứ Chín: Cứu vớt hàm linh

Giúp cho người vượt khúc lênh đênh

Bốn bề biển khổ chông chênh

Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

12 lời nguyện Quan Thế Âm Bồ tát

12 lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát

>> Xem thêm: Tượng Phật Để Bàn Thờ – Đức Hạnh Sáng Ngời Tinh Thông Mọi Sự

10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (Lạy) Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.

Lời Nguyện Thứ Mười: Tây Phương tiếp dẫn 

Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn 

Tràng phan, bảo cái trang hoàng 

Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy) Ở giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó. Nguyện

Lời Thứ Mười Một: Di Đà thọ ký 

Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường 

Chúng sanh muốn sống miên trường 

Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

12. Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy) Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ.

Lời Nguyện Thứ Mười Hai: Tu hành tin tấn 

Dù thân này tan nát cũng đành 

Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành 

Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

12 lời nguyện Quan Thế Âm Bồ tát

12 lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát

Trên đây là những chia sẻ của Đồ Đồng Dung Quang Hà về hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là ai và 12 lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát cho thế gian an lạc. Hy vọng đã mang đến cho quý gia chủ những thông tin hữu ích. Nếu còn có bất kỳ băn khoăn thắc mắc nào vui lòng để lại bình luận ở phía dưới hoặc liên hệ hotline: 0944.58.1111 để được các chuyên gia giải đáp nhanh nhất nhé! 

—-

Vì sao chọn Đồ Đồng Dung Quang Hà ?
✔ Giao hàng nhanh nhất, giá rẻ nhất
✔ Miễn phí giao hàng Hà Nội, Nam Định, hỗ trợ đến 50% phí vận chuyển toàn quốc
✔ Sản phẩm độc quyền, thiết kế sản xuất mẫu mã độc đáo và tinh xảo nhất
✔ Thương hiệu Việt, sản phẩm đúc tại làng nghề truyền thống
✔ Cam kết đồ đồng cao cấp, bảo hành lên tới 20 năm
———
Cơ sở sản xuất trực tiếp
Tư vấn hỗ trợ chi tiết 24/7
Ship toàn quốc, giao hàng tận nơi, phục vụ tận tâm
———–
Để đặt hàng Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Cửa hàng theo địa chỉ:

  • 663 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Hotline/Zalo: 0944.58.1111  Telephone: 02466.747.666
  • Website: https://dungquangha.com
  • Email: ducdongdungquangha@gmail.com

 

Chúc Quý Khách hàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý và hài lòng về chất lượng!

Chia sẻ:

BÀI VIẾT NỔI BẬT

TIN TỨC MỚI NHẤT

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Chat Zalo
Số điện thoại Hotline của Dung Quang Hà

0944.58.1111